Ochrana osobních údajů

Nákup prostřednictvím našeho internetového obchodu lze realizovat dvěma způsoby a to jednorázově nebo prostřednictvím registrace na našich internetových stránkách.

1. Nákup bez registrace

V případě jednorázového nákupu bez registrace kupující poskytuje osobní údaje v rozsahu:
- Jméno, příjmení
- Adresa
- Emailová adresa
- Telefonický kontakt

Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a dodání zboží, které si kupující objednal. E-mail a telefonický kontakt je potřebný pro efektivní komunikaci s kupujícím v souvislosti se změnami objednávky, případnou nemožností dodání nebo v souvislosti s doručováním. Tyto osobní údaje nejsou zpracovávány na žádné jiné účely.

Prodávající zpracovává osobní údaje z jednorázových nákupů po dobu trvání oprávněného zájmu prodávajícího, tj. po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv nároku vyplývajícího z kupní smlouvy.

2. Nákup s registrací

V případě že se kupující dobrovolně zaregistruje na stránkách prodávajícího, poskytuje své osobní údaje ke zpracování v rozsahu:
- Jméno, příjmení;
- Adresa;
- Emailová adresa;
- Telefonický kontakt;
- Přihlašovací jméno a heslo.
a to za účelem registrace na webových stránkách prodávajícího.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující (s účinky do budoucna) kdykoliv odvolat a to i emailem na adresu mooria@mooria.eu, čímž bude kupující vymazán z databáze registrovaných uživatelů.

Osobní údaje kupujících nebudou poskytovány třetím osobám kromě těch, kteří se přímo podílejí na zpracování objednávky (dopravci, provozovatelé apod.). I těmto osobám budou osobní údaje poskytovány pouze v nezbytném rozsahu.

3. Poskytnutí informací v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Kupující, který je fyzickou osobou, má v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb v platném znění, vůči prodávajícímu v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů následující práva:
a) právo na informace o zpracování osobních údajů;
b) právo na bez zbytečného odkladu na opravu či doplnění nepřesných osobních údajů;
c) pokud prodávající zpracovává, nebo se kupující domnívá, že prodávající provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, má kupující právo při splnění zákonných podmínek od prodávajícího:
i. požadovat vysvětlení;
ii. požadovat, aby prodávající neprodleně odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud to neodporuje jiným právním předpisům;
iii. žádat o přiměřené zadostiučinění v souladu s platnými zákonnými předpisy, pokud byla dotčena má osobnostní práva a
iv. požadovat v souladu se zákonnými předpisy náhradu škody, pokud kupujícímu byla prodávajícím způsobena škoda;

Prodávající informuje kupujícího, že od 25.5.2018 má za podmínek stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů (dále jen "Nařízení"), vůči prodávajícímu:
a) právo na výmaz svých osobních údajů;
b) právo na přístup ke svým osobním údajům;
c) právo na to, aby prodávající omezil zpracování osobních údajů kupujícího v případě, že:
i. popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby prodávající mohl přesnost údajů ověřit;
ii. zpracování je protiprávní a kupující odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
iii. prodávající už osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale kupující je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
iv. kupující vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody prodávajícího převažují nad oprávněnými důvody kupujícího;
d) právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
e) právo znát povahu automatizovaného zpracování osobních údajů v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování prováděné úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práv a právem chráněných zájmů kupujícího;
f) právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (viz výše), včetně profilování, které má pro kupujícího právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, pokud se toto rozhodnutí netýká plnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím;
g) právo být informován, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody kupujícího. Takové porušení je prodávající povinen kupujícímu bez zbytečného odkladu oznámit.

Za podmínek stanovených Nařízením má kupující právo vznést proti zpracování osobních údajů na právním základě oprávněného zájmu Společnosti, námitky proti profilování a vůči zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Kupující má rovněž právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

Za účelem uplatnění svých práv může kupující kontaktovat prodávajícího písemně na adrese jeho sídla nebo na emailové adrese mooria@mooria.eu.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info